Algemene leveringsvoorwaarden Werkcontact B.V.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzake levering van diensten conform vastgelegde afspraken.
b) Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.
c) Opdrachtnemer: Werkcontact en alle aan haar gelieerde ondernemingen.
d) Cliënt of deelnemer: een door opdrachtgever aangewezen medewerker, particulier of uitkeringsgerechtigde (de te re-integreren persoon (de (ex-)medewerker,  uitkeringsgerechtigde en/of de (rechts)persoon die, na registratie op een website van Werkcontact B.V., gebruik kan maken van alle op de website geboden diensten).

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de handelsnamen Horses & Coaching en ILVO en de door Werkcontact geëxploiteerde websites werkcontact.nl, outplacementbureau.nl, outplacementverzekering.nl, spoor2reintegratiespecialist.nl,
beroepskeuzeonline.nl, carrièresite.nl, outplacementtelefoon.nl, horsesandcoaching.nl, outplacementdenhaag.nl, outplacementinrotterdam.nl, wiatelefoon.nl en ilvo.nl.
2. De websites van Werkcontact zijn openbaar toegankelijk. Iedereen kan de websites van Werkcontact bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Werkcontact door te geven.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
4. Bij nietigheid of ontbinding van één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing.
5. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe dan ook genaamd, met name die van opdrachtgever uit.
6. Dienstverlening t.a.v. de externe vertrouwenspersoon van Werkcontact: ingeval van de aanstelling van een externe vertrouwenspersoon, onderzoeks- of klachtencommissie komen Werkcontact en de Opdrachtgever voor aanvang van deze aanstelling de voorwaarden overeen, zoals die door Werkcontact worden gehanteerd. Geheimhouding en vertrouwelijkheid van de gesprekken die met een werknemer gevoerd worden zullen te allen tijde voorop staan.
7. Dienstverlening t.a.v. de externe vertrouwenspersoon van Werkcontact: Opdrachtgever garandeert dat de door Werkcontact te leveren externe vertrouwenspersoon, onderzoeks- of klachtencommissie de volledige vrijheid krijgt om in vertrouwen, en met acceptatie van hun “beroepsgeheim”, de Overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
2. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door opdrachtnemer aan te geven termijn geldig.
3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk en/of mondeling heeft geaccepteerd.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking tot het voorgaan de lid de opdracht pas tot stand nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk en/of mondeling heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
5. Elke opdracht wordt aan de zijde van opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt te
zijn voor de geldelijke nakoming van de opdracht.
6. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q.opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van opdrachtnemer is ter zake beslissend.

 

Artikel 4 Verplichtingen en rechten opdrachtnemer en cliënt

1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Indien raadzaam of nodig is opdrachtnemer gerechtigd om vooraf afgesproken gespreksfrequenties met cliënt en/of opdrachtgever tussentijds te wijzigen.
4. Indien de cliënt tijdelijk werk aanvaardt en zijn sollicitatieactiviteiten opschort of beëindigt is opdrachtnemer gerechtigd het eventuele
resultaatgedeelte van het traject te factureren aan opdrachtgever.
5. Indien er opleidingsbudget in het trajectplan is opgenomen kan cliënt hier enkel gebruik van maken wanneer opdrachtgever het volledig gefactureerde bedrag heeft betaald aan opdrachtnemer. Besteding van het opleidingsbudget door cliënt kan tot maximaal 2 jaar na de start van het traject. Hierna komt het recht op besteding van het opleidingsbudget  voor cliënt automatisch en zonder voorafgaand bericht te vervallen.

 

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen de daar toe door opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van deze
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een betaling van de verschuldigde gelden uiterlijk op de betalingsdatum c.q. aan het einde van de betalingsperiode zoals vermeld op de factuur. Opdrachtgever wordt bij niet tijdige of niet volledige betaling geacht van rechtswege in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

 

Artikel 6 Betalingen

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien(14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in EURO, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijze bankrekening.
2. Over betalingen die niet tijdig dan wel niet volledig zijn verricht kan de opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm dan wel naar keuze van opdrachtnemer een voorschot of vooruitbetaling kan verlangen. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen dan wel niet overgaat tot betaling van een voorschot en/of vooruitbetaling, is de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
5. Op reeds gefactureerde bedragen vindt geen verrekening of reclamatie plaats.
9. Werkcontact is gerechtigd een energietoeslag in rekening te brengen, mits deze voorafgaand aan de opdracht wordt geoffreerd.

 

Artikel 7 Geheimhouding

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdracht de beschikking hebben, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele rapportagemomenten aan opdrachtgever aan te passen indien de situatie daarom vraagt. Indien er geen sprake meer is van een dienstverband tussen opdrachtgever en de cliënt is opdrachtnemer gerechtigd niet meer aan opdrachtgever te rapporteren.

 

Artikel 8 Eigendomsrechten

1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten
uitsluitend bij opdrachtnemer,voorzover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht tot stand is gebracht, berusten bi opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

 

Artikel 9 Derden

1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.
2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooraf schriftelijke toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is bepekt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 25 procent van de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 3 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijker wijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, noch voor gevolgschade.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor loonsancties of andere schade die voortvloeit uit de niet naleving door Werkgevers en Werknemers van hun wettelijke re-integratieverplichtingen. De eindverantwoordelijkheid voor de re-integratie ligt altijd bij Werkgever en Werknemer.

 

Artikel 11 Ontbinding

1. Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval door opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer heeft dit recht ook wanneer een cliënt in het kader van zijn re-integratie onvoldoende meewerkt, adviezen van de desbetreffende consulent onvoldoende opvolgt of er sprake is van een onoverbrugbaar meningsverschil inzake de verdere re-integratie van
cliënt.
2. Ontbinding van de opdracht door opdrachtnemer is mogelijk door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat ingebrekestelling vereist is. Dit laat onverlet het recht van opdrachtnemer op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
3. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

 

Artikel 12 Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen in de onderneming van opdrachtnemer of diens leveranciers.
2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmachtsituatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft opd rachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de over machtsituatie voortduurt.
3. Indien de overmachtsituatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 13 Beëindiging overeenkomst

1. De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen
datum of op het moment dat aan het overeengekomen resultaat of inspanning naar de mening van beide partijen volledig is voldaan.
2. Indien zich omstandigheden voordoen die ernstige
belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan opdrachtnemer de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht te weigeren dan wel terug te geven.
4. Opdrachtnemer kan een verlengingsoptie intrekken dan wel weigeren.

 

Artikel 14 Vrijwaring

De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van de opdrachtnemer voor aanspraken welke tegen opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden ingediend door derden.

 

Artikel 15 Faciliteiten en auteursrecht

De faciliteiten, informatie en diensten van opdrachtnemer staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het
outplacement- of re-integratietraject en de eigen loopbaanoriëntatie. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht. De door opdrachtnemer verstrekte en ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten
en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruik
en, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 16 Registratie en overeenkomst websites

1. Registratie op websites van Werkcontact is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar, die een wettelijk bindende overeenkomst kunnen sluiten.

2. De door Werkcontact via de Website aangeboden testproducten zijn bedoeld voor professionele gebruikers die beschikken over voldoende kennis en ervaring om de testen te gebruiken en de testresultaten te interpreteren. Werkcontact voert daarop geen controle uit.

3. Door het registreren als Klant op de Website, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden en komt er tussen Werkcontact en de Klant een Overeenkomst tot stand. Deze Overeenkomst geeft de Klant het recht alle op de betreffende Website aangeboden diensten (tegen betaling) te gebruiken, alsmede de door Werkcontact ter beschikking gestelde software te gebruiken, en geeft Werkcontact het recht de geregistreerde informatie te gebruiken en op te slaan.

4. Indien een bezoeker van de Website ervoor kiest zich niet te registreren als Klant, kan er slechts van bepaalde diensten gebruik gemaakt worden. Een bezoeker kan zich jegens Werkcontact niet beroepen op enige overeenkomst met Werkcontact en Werkcontact is jegens bezoekers niet gehouden enige verplichting na te komen.

5. Een Overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden.

6. Werkcontact heeft het recht om zonder opgaaf van reden een registratie door een bezoeker te weigeren en daarmee de toegang tot de op de Website aangeboden diensten te blokkeren.

7. Werkcontact heeft eveneens zonder opgaaf van reden het recht om een eenmaal geregistreerde Klant uit haar bestanden te verwijderen, de verdere toegang tot de op de Website aangeboden diensten te blokkeren en/of door de Klant geplaatste informatie te verwijderen. Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien Werkcontact constateert dat de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of geregistreerd, niet voldoende gekwalificeerd is voor afname van bepaalde diensten, in strijd handelt met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of goede zeden, in strijd met onderhavige algemene voorwaarden of Overeenkomst, dan wel indien de Klant problemen veroorzaakt en/of niet handelt in overeenstemming met het beleid van Werkcontact.

8. Een eventuele blokkering van toegang en/of verwijdering van gegevens laat onverlet het recht van Werkcontact om rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te vorderen.

9. Een Overeenkomst kan op ieder gewenst moment door Werkcontact en/of de Klant, met inachtname van een opzegtermijn van één maand, worden beëindigd middels een schriftelijke bevestiging aan de andere partij.

10. Verplichtingen die bestemd zijn om na de beëindiging geldig te blijven, zoals de verplichtingen ten aanzien van Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten, blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst bestaan.

 

Artikel 17 Persoonsgegevens

1. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij op de Website hebben geregistreerd en/of verstrekken aan hun Respondenten. Werkcontact kan bezoekers, andere Klanten en/of Respondenten niet garanderen dat de door een Klant geregistreerde en/of verstrekte informatie juist is.

2. Na registratie als Klant op de Website krijgt de Klant een inlognaam en wachtwoord toegekend, waarmee op de Website kan worden ingelogd en waarmee de Klant zijn Persoonsgegevens kan beheren en/of wijzigen. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat derden niet in het bezit komen van de inlognaam en het wachtwoord. Het wachtwoord kan door de Klant worden gewijzigd. Werkcontact is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat derden in het bezit zijn gekomen van de inlognaam en/of het wachtwoord van de Klant.

3. Indien een Klant zich uitschrijft op de Website, zal Werkcontact de Persoonsgegevens nog een half jaar in haar systeem bewaren en daarna archiveren of verwijderen.

4. De resultaten van een door een Respondent afgelegde test worden, tenzij anders tussen de Klant en Respondent overeengekomen, ter beschikking gesteld van de Respondent. De Klant mag deze resultaten niet zonder schriftelijke toestemming van de Respondent ter beschikking stellen aan derden. Het is de Klant toegestaan de resultaten voor uitsluitend eigen interne doeleinden te gebruiken.

5. Alle door testen verkregen informatie en andere middels de Website verkregen informatie, wordt eigendom van Werkcontact. Werkcontact zal door registratie verkregen informatie uitsluitend gebruiken ten behoeve van communicatie met Klanten en/of Respondenten, zal de door testen verkregen informatie uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruiken voor bijvoorbeeld statistische doeleinden en zal de overige verkregen informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Werkcontact zal Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van enige wettelijke bepaling of voorschrift gehouden is.

 

Artikel 18 Verwerking persoonsgegevens

5.1. Voor zover Werkcontact in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst persoonsgegevens voor Klant verwerkt, wordt Werkcontact als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangemerkt, zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 8 AVG, en geldt de overeenkomst tevens als verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG. In dit kader gelden de volgende definities:

a. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

b. Verwerkersovereenkomst: artikel 17 tot en met 25 van deze algemene voorwaarden;

c. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens;

d. Derde: ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te Verwerken;

e. Medewerker: elke medewerker, agent, aannemer, oproepkracht of elke andere persoon die onder het directe gezag van Verwerker werkt;

f. Openbaarmaking/openbaren: elke vorm van openbaar maken van Persoonsgegevens aan (inclusief toegang op afstand door) iedere Medewerker of Derde;

g. Persoonsgegeven(s): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

h. Toepasselijke Privacywetgeving: alle wet- en regelgeving (inclusief richtlijnen en gedragscodes) die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens inclusief alle wijzigingen en aanpassingen daarop;

i. Verwerken/Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

j. Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens bepaalt;

k. Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens Verwerkt.

 

Artikel 19  Verplichtingen Verwerker

1. Verwerker voldoet bij de uitvoering van de verplichtingen van deze Verwerkersovereenkomst aan de Toepasselijke Privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om ter zake redelijke aanwijzingen te geven aan Verwerker.

2. Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens in opdracht van en ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid. Verwerker zal de Persoonsgegevens die hij voor Verwerkingsverantwoordelijke Verwerkt niet voor andere doeleinden verwerken dan expliciet overeengekomen tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

3. Verwerker verwerkt de volgende Persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke: naam en e-mailadres van Respondent.

4. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de Toepasselijke Privacywetgeving.

5. Verwerker verschaft haar Medewerkers enkel toegang tot de Persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst en waarborgt dat haar Medewerkers zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

6. Verwerker zal de Persoonsgegevens enkel buiten Nederland Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. Indien Verwerker de Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte brengt, zal Verwerker er voor zorg dragen dat dit conform de Toepasselijke Privacywetgeving geschiedt.

7. Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een Derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke of in overeenstemming met een wettelijke verplichting, in welk geval de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de Verwerking in kennis stelt van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

8. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker toestemming voor het inschakelen van Werkcontact B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap of handelsnaam bij de uitvoering van de Overeenkomst. Verwerker zal aan Werkcontact B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap/handelsnaam dezelfde verplichtingen opleggen inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst.

9. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om te kunnen voldoen aan diens wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door Verwerker en maakt audits, waaronder inspecties door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur, mogelijk en draagt eraan bij.

10. Verwerker meldt zo spoedig mogelijk aan Verwerkingsverantwoordelijke als de Verwerker:

> om welke reden dan ook niet kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst; of

> zich bewust wordt van omstandigheden of veranderingen in de Toepasselijke Privacywetgeving die het nakomen van haar verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst substantieel bemoeilijken.

  Contact & informatie

  Wilt u meer informatie over outplacement, onze brochures bestellen of een vrijblijvende afspraak inplannen voor een oriënterend gesprek op één van onze locaties, via Teams, Facetime, Whats App of telefonisch?

  Bel met 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel als mogelijk is terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *

   

  Artikel 20 Melding Datalekken

  1. Verwerker brengt Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte, en in elk geval niet later dan 48 uur na de ontdekking van een (vermoedelijk) Datalek, als Verwerker weet of redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat een Datalek heeft plaatsgevonden, waaraan de Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke zijn blootgesteld.

  2. De kennisgeving genoemd in het vorige artikel bevat in ieder geval: a. tijdstip van ontdekking c.q. vermoeden van het bestaan van een Datalek; b. de aard van het Datalek en de voortgang van een eventueel onderzoek naar het Datalek; c. op wat voor Persoonsgegevens het Datalek betrekking heeft; d. de hoeveelheid Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke waarop het Datalek betrekking heeft; e. de daadwerkelijke en mogelijke nadelige gevolgen van het Datalek voor de bescherming van Persoonsgegevens en voor de Betrokkenen; f. de instanties waar – naast Verwerker – meer informatie over het Datalek kan worden verkregen; g. de maatregelen die door Verwerker getroffen zijn of die Verwerker voorstelt om de negatieve gevolgen van het Datalek te beperken en te verhelpen. Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.

  3. In het geval van een Datalek, dient Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek, onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak, de omvang en de gevolgen van de inbreuk vast te stellen. Daarnaast treft Verwerker onverwijld maatregelen ten behoeve van beperking van mogelijke schade ten gevolge van het Datalek. Verder werkt Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs mee aan het adequaat informeren van Betrokkenen.

   

  Artikel 21 Verzoek tot inzage in persoonsgegevens

  1. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke te informeren over alle verzoeken met betrekking tot inzage in de Persoonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene zijn ontvangen. Verwerker zal enkel op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zelf gevolg geven aan een dergelijk verzoek.

  2. Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

  3. Verwerker zal, rekening houdend met de aard van de Verwerking, de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan inzageverzoeken of verzoeken tot verwijdering, wijziging of correctie van Persoonsgegevens, alsmede aan enig ander verzoek of klacht voor zover die in verband staat met de verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Toepasselijke privacywetgeving. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

   

  Artikel 22 Subverwerkers

  1. Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een sub-Verwerker (onderaannemer) inschakelen bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker is daarbij volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor enig handelen of nalaten van sub-Verwerker in verband met de Verwerking, alsof dit handelen of nalaten het handelen of nalaten van Verwerker betreft.

  2. Verwerker draagt er zorg voor dat de sub-Verwerkers contractueel gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen in verband met de Verwerking als die waar Verwerker op grond van deze Verwerkersovereenkomst aan is gebonden.

   

  Artikel 22 Beveiliging

  1. Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen te allen tijde een passend beveiligingsniveau waarbij rekening gehouden wordt met de stand van de techniek, de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen afgezet tegen de risico’s en de aard van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt.

  2. De maatregelen die Verwerker onderhoudt ten tijde van het ondertekenen van deze Verwerkersovereenkomst zijn nader gespecificeerd in een register. Verwerker zal deze maatregelen regelmatig, en minimaal een per jaar of zo vaak als nodig, testen en beoordelen of de maatregelen nog een passend beveiligingsniveau garanderen.

  3. Verwerker rapporteert minimaal eens per jaar, en daarnaast op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke, over de beveiliging van de Persoonsgegevens. Indien Verwerker de beveiligingsmaatregelen op een ingrijpende wijze wijzigt, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte stellen.

   

  Artikel 23 Aansprakelijkheid verwerker

  1. In het geval Verwerker aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade. Voorts is de aansprakelijkheid van Verwerker beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij van Verwerker wordt uitgekeerd.

  2. Verwerker is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gederfde omzet of reputatieschade.

  3. Verwerkingsverantwoordelijke zal zich houden aan de Toepasselijke Privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwerkingsverantwoordelijke in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst of enige overtreding door Verwerkingsverantwoordelijke in de Toepasselijke Privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand) en schade van Verwerker (waaronder mede begrepen eventuele door de toezichthouder opgelegde boetes) vergoeden.

   

  Artikel 24 Beëindiging

  1. Deze Verwerkersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de Overeenkomst tussen Werkcontact en Klant eindigt of, voor zover nodig ter nakoming van de afspraken uit de Verwerkersovereenkomst en/of indien hier in de overeenkomst nadere afspraken zijn gemaakt, op een later in gezamenlijk overleg vastgesteld tijdstip.

  2. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, zal Verwerker in geval van beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zo spoedig mogelijk alle aan haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren, alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen, en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd en hiervan desgevraagd bewijs overleggen.

  3. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

  4. Verwerker zal in dat geval conform deze Verwerkersovereenkomst zorg blijven dragen voor de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

   

  Artikel 25 Paardencoaching

  1. Tijdens de sessies, workshops paardencoaching zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

  2. Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop of opleiding voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van opdrachtnemer geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

  3. Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers opdrachtgever voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemers.

  4. Vooraf, tijdens en na een sessie of workshop kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.

  5. Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop, opleidingsdag.

  6. Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

  7. Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

  8. Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

   

  Artikel 26 Slotbepaling

  De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, hoe dan ook genaamd, met name die van de samenwerkingspartner, opdrachtgever en/of kandidaat, uit.

   

  Overzicht wijzigingen:

  6-2-2024 toegevoegd: artikel 2.6 en 2.7 (door Directie Werkcontact).