Privacyreglement  Werkcontact

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Werkcontact zijn verstrekt.
2. Werkcontact hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Werkcontact verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
3. Met alle medewerkers van Werkcontact worden schriftelijke afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een overeenkomst, hierin is opgenomen een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke gegevens. De medewerker wordt
geattendeerd op het privacyreglement.

 

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Werkcontact dienen cliënten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van Werkcontact benodigde persoonsgege-vens te verstrekken.

 

Artikel 3 Doeleinden gebruik

1. De door cliënten en opdrachtgevers aan Werkcontact verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
a) de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
b) cliënten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van een digitaal portaal van Werkcontact;
c) cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Werkcontact zoals outplacement- en/of loopbaanadvies, coaching, re-integratie,assessment en overige (werk gerelateerde) diensten;
d) met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
e) cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Werkcontact aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
f) cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van Werkcontact;
g) cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van Werkcontact van belang zijn;
h) de arbeidsmarkt en het eigen bestand met cliënten en opdrachtgevers te analyseren;
i) het profiel en/of het curriculum vitae van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, al dan niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdracht-gevers of relaties van Werkcontact;
j) cliënten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie en of nieuwsbrieven van Werkcontact te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);

2. Door zich bij Werkcontact in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers
Werkcontact het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten
behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de
relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en
Werkcontact.

3. Indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt door Werkcontact om cliënten en opdrachtgevers periodiek mailingen, nieuwsbrieven of informatie al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@werkcontact.nl met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

 

Artikel 4 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

Werkcontact verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
1. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
2. Werkcontact daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
3. dit naar het oordeel van Werkcontact noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.

 

Artikel 5 Opdrachtgevers

Van alle opdrachtgevers wordt een elektrisch opdrachtgeverdossier aangelegd waarin in ieder geval de offertes en/of de overeenkomsten worden opgeborgen. De dossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor Werkcontact medewerkers indien dit ten behoeve van de uitvoering van hun functie noodzakelijk is. Ten behoeve van de juiste administratieve verwerking van de afspraken en facturatie worden de daartoe noodzakelijke gegevens elektronisch bewaard. Ook deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Werkcontact medewerkers indien noodzakelijk voor de uitoefening van functie.
Met elke opdrachtgever worden afspraken gemaakt over het omgaan met vertrouwelijke gegevens van de betrokken partijen, vastgelegd in een door beide partijen te tekenen offerte-overeenkomst.

 

Artikel 6 Cliënten

Van elke aangemelde cliënt wordt een cliëntdossier gemaakt. Hierin wordt in ieder geval alle rapportage opgenomen betreffende cliënt en aan cliënt. Tevens wordt in het dossier opgenomen: persoonlijke gegevens, korte gespreksnotities, correspondentie met en van cliënt, ingezet instrumentarium. De dossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor Werkcontact medewerkers indien dit ten behoeve van de uitvoering van hun functie noodzakelijk is. Ten behoeve van administratieve verwerking worden persoonsgegevens en voortgangsrapportages tevens opgenomen in het cliëntenvolgsysteem. Ook deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Werkcontact medewerkers indien noodzakelijk voor de uitoefening van functie.

Afspraken met cliënt over rapportage bij aanvang traject:
Bij aanvang van het traject wordt de cliënt door Werkcontact geïnformeerd over welke afspraken zijn gemaakt betreffende rapportage: aan wie, welke gegevens, op welke wijze (schriftelijk/mondeling), met welk doel en in welke periodes. Werkcontact rapporteert niet over vertrouwelijk aan te merken informatie.

Informeren cliënt:
Elke uitgebreide schriftelijke rapportage over een cliënt naar een opdrachtgever wordt voor of na verzending naar de opdrachtgever voorgelegd aan de cliënt. Beknopte informatie over de voortgang van het traject wordt niet standaard aan de cliënt. Wel wordt de cliënt hierover (mondeling) geïnformeerd en heeft cliënt desgewenst inzage in wat wordt doorgestuurd.

Voorafgaande toestemming van de cliënt is conform art. 8 Wbp niet verplicht, indien de verzending noodzakelijk is:
– voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de cliënt en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
– om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Werkcontact onderworpen is;
– ter vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt;
– voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Werkcontact of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Ook in deze gevallen wordt de cliënt echter (mondeling) geïnformeerd.

Rapportage gezondheidsgegevens:
Werkcontact stelt zich terughoudend op als het gaat om het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 16 Wbp (zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) aan de opdrachtgever of aan artsen/medisch adviseur en zal dit alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien noodzakelijk voor een juiste dienstverlening aan cliënt kan het nodig zijn informatie betreffende gezondheidsgegevens van een arts of andere hulpverlenende discipline op te vragen. Ook dit doen wij
uitsluitend na schriftelijke toestemming van cliënt. Het medisch beroepsgeheim van de behandelend arts wordt hierbij in acht genomen.

Rapportage naar opdrachtgever:
Werkcontact rapporteert schriftelijk per e-mail naar opdrachtgever. Alle rapportage wordt verstuurd in PDF-format. Bij mondelinge rapportage wordt hierover in het cliëntdossier een gespreksnotitie gemaakt.

 

Artikel 7 Websites Werkcontact

Werkcontact is o.a. verantwoordelijk voor de exploitatie van de websites werkcontact.nl, outplacementbureau.nl, outplacementverzekering.nl, spoor2reintegratiespecialist.nl,
beroepskeuzeonline.nl, carrièresite.nl, outplacementtelefoon.nl, horsesandcoaching.nl, outplacementdenhaag.nl, outplacementinrotterdam.nl, wiatelefoon.nl en ilvo.nl.
De websites van Werkcontact zijn openbaar toegankelijk. Iedereen kan de websites van Werkcontact bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Werkcontact door te geven.

  Contact & informatie

  Wilt u meer informatie over outplacement, onze brochures bestellen of een vrijblijvende afspraak inplannen voor een oriënterend gesprek op één van onze locaties, via Teams, Facetime, Whats App of telefonisch?

  Bel met 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel als mogelijk is terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *

  Artikel 8 Verwijzingen en links

  De websites van Werkcontact kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Werkcontact is op geen enkele wijze aansprake-lijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Werkcontact raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan het privacy beleid van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

   

  Artikel 9 Gebruik logbestanden

  De websites van Werkcontact verzamelen automatisch bepaalde niet-identificeerbare in-formatie omtrent de bezoekers van de betreffende website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toe-gang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de betreffende website van Werkcontact, het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cli-enten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of downloaden van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstver-lening van Werkcontact te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent wor-den opgeslagen voor toekomstig gebruik.

   

  Artikel 10 Cookies

  Werkcontact maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies kunnen gebruikers alleen zelf verwijderen.

   

  Artikel 11 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

  1. Werkcontact spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers bij Werckontact, die namens Werkcontact toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten en opdracht-gevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met cliënten en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.
  2. Ondanks de door Werkcontact genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Werkcontact kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  3. Werkcontact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacyreglement of met toestemming van cliënten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is Werkcontact niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

   

  Artikel 12 Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid van Werkcontact voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
  2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,– per gebeurtenis en per kalenderjaar.
  3. De aansprakelijkheid van Werkcontact zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan wat door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

   

  Artikel 13 Inzagerecht

  1. Cliënten en opdrachtgevers kunnen Werkcontact op elk gewenst moment via info@werkcontact.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Werkcontact van hem of haar (heeft) verwerkt. Het contactadres is:

  Werkcontact B.V.
  Postbus 928,
  2501 CX Den Haag.

  2. Daarnaast kunnen cliënten en opdrachtgevers op elk gewenst moment Werkcontact via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
  3. Werkcontact geeft de organisatie die de kwaliteitseisen in het kader van het Oval-keurmerk toetst, inzage in de cliënt- en klantdossiers. De informatie die zij inziet, zal nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan de kwaliteitstoetsing en zal nooit naar buiten gebracht worden.

   

  Artikel 14 Bewaartermijn cliëntgegevens

  De bewaartermijn past bij het doel van de verwerking van overgedragen stukken en is in de regel maximaal twee jaar. Om doelmatigheidsredenen kan daarvan worden
  afgeweken.

   

  Artikel 15 Vragen, opmerkingen en klachten

  Indien cliënten en opdrachtgevers vragen of opmerkingen hebben over dit privacyreglement en de manier waarop Werkcontact zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij of zij deze per e-mail aan Werkcontact kenbaar maken via info@werkcontact.nl, dan wel door een brief te sturen aan het in artikel 13.1 genoemde contactadres. Ingeval het een klacht betreft zal het klachtenreglement van Werkcontact in werking gaan. Hiervoor verwijzen wij u naar ons Klachtenreglement, te vinden op onze website https://www.werkcontact.nl.

   

  Artikel 16 Aanpassen Privacyreglement

  1. Werkcontact heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te
  passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het Privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele Privacyreglement is in te zien op de website van Werkcontact.nl.
  2. Indien bepalingen uit dit Privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het Privacyreglement
  blijven alsdan onverminderd van kracht

   

  Artikel 17. Slotbepaling

  Wijziging of aanvulling van het reglement vindt slechts plaats met inachtneming van de door de wetgever gestelde regels.

   

  Contactpersoon/verantwoordelijke privacy Werkcontact: J. Herni